Backup and restore Mysql

Backup và Restore MySql Database

Trong quá trình sử dụng MySql bạn cần thường xuyên phải backup và restore lại cơ sở dữ liệu nhằm chống các lại các cuộc tấn công từ web, thao tác sai làm thay đổi record trong database cũng như tạo điểm checkpoint để tối ưu hóa, thay đổi cấu trúc dữ liệu cũng nâng […]

Read More