Sửa lỗi thiếu file Dll

Sửa một số lỗi trên máy tính khi cài đặt phần mềm

Trong quá trình cài đặt phần mềm lập trình chúng ta thường thấy các thông báo lỗi gây ra bởi hệ thống không đáp ứng được một số tính năng phải cài đặt qua thư viện dll trước. Bài viết này sẽ tổng hợp các lỗi phổ biến thường xảy ra.

Fix lỗi: the program can’t start because msvcr110.dll is missing

MSVCR110.dll là một file dll trong gói thư viện Microsoft Visual C ++ Redistributable, mỗi khi khởi động một ứng dụng nếu gặp dòng thông báo: ” MSVCR110.dll là Microsoft Visual C ++ Redistributable dll ” có nghĩa là bạn chưa cài đặt hoặc thiếu mất file DLL MSVCR110.dll. Tháo ra cài lại, hoặc cài mới gói thư viện tại địa chỉ này:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679#

Lỗi chưa kích hoạt thư viện php: – intervention/image 2.0.5 requires ext-fileinfo * -> the requested PHP extension fileinfo is missing from your system.

Lỗi này xuất hiện do bạn chưa kích hoạt thư viện truy xuất tập tin, để kích hoạt bạn cần vào đúng thư mục phiên bản php đã kết nối với composer, bật tính năng này lên

extension=php_fileinfo.dll

Khởi động lại Apache và update composer bằng lệnh

Vào thư mục project gõ:
composer update

Kevin Dang

Hey there! My name is Kevin Dang, I am website, software, mobile app develop, web admin system. Expert living in Hồ Chí Minh (Việt Nam). I am very interested in digital marketing with: SEO, Facebook, Google Ads ... This blog is where I will share the experiences, techniques and knowledge I have learned.