Cơ bản sử dụng Fragment trong Android

Cơ bản sử dụng Fragment trong Andoird

Fragment trong android được định nghĩa là một phân đoạn nội dung hiển thị trong Activity. Theo quy định của Android trong cùng 1 lúc chỉ hiển thị duy nhất một Activity trên màn hình, do đó để hiển thị nhiều giao diện phức tạp với nhiều thành phần nội dung khác nhau thì rất […]

Read More

Backup and restore Mysql

Backup và Restore MySql Database

Trong quá trình sử dụng MySql bạn cần thường xuyên phải backup và restore lại cơ sở dữ liệu nhằm chống các lại các cuộc tấn công từ web, thao tác sai làm thay đổi record trong database cũng như tạo điểm checkpoint để tối ưu hóa, thay đổi cấu trúc dữ liệu cũng nâng […]

Read More