Database

Subquery trong SQL là gì?

Subquery trong SQL (Nested query) hay còn được gọi là truy vấn nội bộ, là khái niệm để mô tả việc một truy vấn sử dụng kết quả của một truy vấn nội bộ khác trong mệnh đề truy vấn WHERE của các hệ thống sử dụng cấu trúc truy vấn dữ liệu theo ngôn […]

Read More

User Engament

User Engagement là gì? Dữ liệu quan trong giúp đánh giá và nâng cao lợi nhuận trong Digital Marketing

User Engament là gì? đây dữ liệu đùng để đánh giá hiệu quả của một chiến dịch Digital Marketing, dữ liệu này phản ánh các cảm nhận của người dùng đối với nội dung thông điệp được truyền tải tới khách hàng. Thông điệp này có thể là một đoạn văn bản miêu tả sản […]

Read More

Android Studio 3.0

Android Studio là gì? Môi trường tích hợp phát triển (ide) số 1 dành cho Android

Android Studio (ide android) là môi trường phát triển tích hợp chuyên nghiệp hỗ trợ việc thiết kế và xây dựng các ứng dụng di động trên nền tảng Android được Google và JetBrains hợp tác xây dựng nhằm thay thế các phiên bản plugin android dành cho Eclipse ngày xưa. Trong nhiều năm trước, […]

Read More