Sửa lỗi cài đặt Laravel

Một số lỗi thường gặp trên Laravel Framework

Lỗi: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 1000 bytes

Lỗi này xuất hiện do bạn sử dụng MariaDn hoặc phiên bản MySQL củ, cách khắc phục là cài phiên bản mới hoặc thêm đoạn code sau đây vào phương thức boot của AppServiceProvider

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Bootstrap any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    Schema::defaultStringLength(191);
  }

nếu vẫn chưa khắc phục được lỗi bạn chỉnh thêm phần kết nối database tại file database.php trong thư mục config

mysql' => [
      'driver' => 'mysql',
      'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
      'port' => env('DB_PORT', '3306'),
      'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),
      'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
      'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
      'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),
      'charset' => 'utf8mb4',
      'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
      'prefix' => '',
      'strict' => true,
      'engine' => 'InnoDB ROW_FORMAT=DYNAMIC',
    ],

 

Kevin Dang

Hey there! My name is Kevin Dang, I am website, software, mobile app develop, web admin system. Expert living in Hồ Chí Minh (Việt Nam). I am very interested in digital marketing with: SEO, Facebook, Google Ads ... This blog is where I will share the experiences, techniques and knowledge I have learned.