Cài đặt MongoDB trên Ubuntu

MongoDB là gì? Cài đặt MongoDB trên Ubuntu

Giới thiệu về MongoDB

MongoDB là một cơ sở dữ liệu tài liệu NoSQL miễn phí và mã nguồn mở được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại. Thường được sử dụng trong các hệ thống lớn kết hợp với hệ quản trị dữ liệu quan hệ, hoặc được dùng trong các hệ thống phân tán. Đặc điểm của MongoDB là khả năng lưu trữ các dữ liệu ở dạng JSON, một chuẩn – JSON là một dạng chuẩn format lưu trữ dữ liệu theo kiểu hướng đối tượng với tính năng nhẹ nhàng linh hoạt trong truy vấn, nó được sử dụng trong đa số các ứng dụng mobile webservice ngày nay.

Trong MongoDB các dữ liệu được định nghĩa thành các document với khả năng mở rộng và tính linh hoạt mà bạn muốn với truy vấn và lập chỉ mục mà bạn cần. Hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt MongoDB, quản lý dịch vụ của nó và tùy chọn cho phép truy cập từ xa.

Yêu cầu hệ thống cài đặt MongoDB.

Điều kiện tiên quyết để có thể hoàn thành bài hướng dẫn này thì hệ thống của bạn phải đảm bảo các yêu cầu tiên quyết sau:

 • Một máy chủ, vps đã được cài đặt hệ điều hành Ubuntu.
 • Ổ cúng và ram còn dư trên 1gb.

Tiến hành cài đặt MongoDB trên Ubuntu

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất là cập nhật và cài đặt MongoDB thông qua kho ứng dụng của Ubuntu. Để thực hiện điều này bạn cần làm các bước sau:

 1. Cập nhật kho ứng dụng thông qua qua lệnh: sudo apt-get update
 2. Cài đặt gói ứng dụng MongoDB: sudo apt install -y mongodb

Lệnh này sẽ cài đặt một số gói chứa phiên bản MongoDB ổn định và mới nhất, cùng với các công cụ quản lý hữu ích cho máy chủ MongoDB. Dịch vụ máy chủ sẽ được tự động chạy sau khi cài đặt.

Kiểm tra tình trạng hoạt động của MongoDB bằng lệnh: sudo systemctl status mongodb . Nếu kết quả trả về như nội dung phía dưới đây thì MongoDB đang hoạt động bình thường.

Output
● mongodb.service - An object/document-oriented database
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongodb.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2018-05-26 07:48:04 UTC; 2min 17s ago
   Docs: man:mongod(1)
 Main PID: 2312 (mongod)
  Tasks: 23 (limit: 1153)
  CGroup: /system.slice/mongodb.service
      └─2312 /usr/bin/mongod --unixSocketPrefix=/run/mongodb --config /etc/mongodb.conf

Để kiểm tra kết nối đến dịch vụ cơ sở dữ liệu của MongoDB bạn có thể test bằng câu lệnh sau:

mongo --eval 'db.runCommand({ connectionStatus: 1 })'

Câu lệnh trên  sẽ xuất ra phiên bản cơ sở dữ liệu hiện tại, địa chỉ máy chủ và cổng và đầu ra của lệnh trạng thái:

Output
MongoDB shell version v3.6.3
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017
MongoDB server version: 3.6.3
{
    "authInfo" : {
        "authenticatedUsers" : [ ],
        "authenticatedUserRoles" : [ ]
    },
    "ok" : 1
}

Một giá trị 1cho các oktrường trong phản ứng chỉ ra rằng máy chủ hoạt động tốt.

Quản lý dịch vụ MongoDB

Với cách cài đặt như bài hướng dẫn này, chúng ta có thể sử dụng các câu lệnh systemcmd tiêu chuẩn để quản lý dịch vụ của MongoDB mà không cần phải nghiên cứu các lệnh khác.

Kiểm tra tình trang hoạt động của dịch vụ

sudo systemctl status mongodb

Bạn có thể dừng dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách nhập:

sudo systemctl stop mongodb

Để khởi động lại dịch vụ khi nó dừng lại, hãy gõ:

sudo systemctl start mongodb

Bạn cũng có thể khởi động lại dịch vụ bằng một lệnh duy nhất:

sudo systemctl restart mongodb

Theo mặc định, MongoDB được cấu hình để khởi động tự động với máy chủ. Nếu bạn muốn tắt tự động khởi động, hãy gõ:

sudo systemctl disable mongodb

Để kích hoạt lại hãy gõ

sudo systemctl enable mongodb

Kevin Dang

Hey there! My name is Kevin Dang, I am website, software, mobile app develop, web admin system. Expert living in Hồ Chí Minh (Việt Nam). I am very interested in digital marketing with: SEO, Facebook, Google Ads ... This blog is where I will share the experiences, techniques and knowledge I have learned.