Database

Subquery trong SQL là gì?

Subquery trong SQL (Nested query) hay còn được gọi là truy vấn nội bộ, là khái niệm để mô tả việc một truy vấn sử dụng kết quả của một truy vấn nội bộ khác trong mệnh đề truy vấn WHERE của các hệ thống sử dụng cấu trúc truy vấn dữ liệu theo ngôn […]

Read More