Materia Text trong Android

Sử dụng TextView trong Android

Trong quá trình phát triển ứng dụng mobile app trên android chắc hẳng chúng ta thường xuyên sử dụng nhất là controller TextView trong android. Sau quá trình tìm hiểu và sử dụng TextView mình có một số cách triển khai cũng như sử lý các lỗi và giải pháp khi thêm TextView vào dự […]

Read More