Android Architecture Compoments

Tìm hiểu về Android Architecture Components

Android Architecture Components là một đóng gói tất cả các thư viện hữu ích, mạnh mẽ giúp các lập trình viên thiết kế các ứng dụng android theo đúng mô hình kiến trúc dễ bảo trì, tăng khả năng kiểm thử lỗi giúp các module trong ứng dụng được tách biệt minh bạch giữa các […]

Read More