Terraform là gì?

Terraform là một công cụ mã hóa định cấu hình (infrastructure as code – IaC) được phát triển bởi HashiCorp. Terraform giúp quản lý cơ sở hạ tầng đám mây (cloud infrastructure) và hệ thống phần cứng ảo (virtualized hardware) bằng code.

Ngoài ra, Terraform cũng có khả năng theo dõi và quản lý thay đổi cấu hình hạ tầng trong thời gian thực, cho phép người dùng kiểm soát và cập nhật hạ tầng một cách hiệu quả. Terraform cũng có tính mở rộng cao, cho phép người dùng tùy chỉnh và mở rộng các tính năng và plugin để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của họ. Terraform là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt để quản lý hạ tầng đám mây và tạo ra một hệ thống cơ sở hạ tầng đáng tin cậy và dễ dàng quản lý.