SELinux là gì?

SELinux (Security-Enhanced Linux) là một hệ thống bảo mật cho Linux, được phát triển bởi NSA (National Security Agency) và hỗ trợ bởi cộng đồng người dùng Linux. SELinux được tích hợp sẵn trong nhiều bản phân phối Linux phổ biến như Red Hat Enterprise Linux, Fedora, CentOS, Debian và Ubuntu.

SELinux cung cấp một cơ chế bảo mật bổ sung cho Linux bằng cách giới hạn quyền truy cập của các ứng dụng, quy định các chính sách bảo mật và xác thực các hành động trên hệ thống. SELinux thực hiện các cơ chế bảo mật dựa trên các quy tắc và luật, giúp đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của hệ thống.

Mặc dù SELinux là một công cụ hữu ích trong bảo mật hệ thống Linux, tuy nhiên, nó có thể gây khó khăn trong việc cấu hình và sử dụng cho những người không quen thuộc với nó. Để sử dụng SELinux, người dùng cần phải hiểu các khái niệm cơ bản về SELinux, bao gồm các chính sách bảo mật, các quy tắc SELinux và cách áp dụng chúng.