Load Balancer là gì?

Load Balancer – Dịch vụ cân bằng tải máy chủ giúp phân phối lưu lượng truy cập đến nhiều phiên bản ECS (Elastic Compute Service) khác nhau, nhằm tăng cường khả năng hoạt động của hệ thống ứng dụng và loại bỏ SPOF (Single Point of Failure). Điều này cho phép việc phân phối tài nguyên được thực hiện hiệu quả hơn và đảm bảo tính khả dụng của hệ thống.