DBMS là gì?

Một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) là một hệ thống lưu trữ dữ liệu được vi tính hóa, cung cấp cho người dùng các công cụ để thao tác và quản lý cấu trúc của cơ sở dữ liệu. DBMS có thể được phân loại theo cấu trúc hoặc loại dữ liệu của chúng, bao gồm các loại như: inverted list – danh sách đảo ngược, hierarchic – , phân cấp, network – mạng , hoặc relational – quan hệ.

Một số hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến: MySQL, MariaDB, MongoDB