ApacheBench là gì?

ApacheBench (ab) là một công cụ kiểm thử hiệu suất tải với giao diện dòng lệnh miễn phí được cung cấp bởi Apache HTTP Server Project.

Nó được sử dụng để kiểm tra khả năng chịu tải của một máy chủ web bằng cách gửi các yêu cầu HTTP và đo lường thời gian phản hồi. ApacheBench là một phần của gói Apache HTTP Server và được cài đặt cùng với nó.

Với ApacheBench, người dùng có thể tạo và thực hiện các kịch bản kiểm thử tải để đo lường hiệu suất của một trang web. Các kịch bản này bao gồm số lượng yêu cầu được gửi đến máy chủ, tần suất yêu cầu, thời gian chờ giữa các yêu cầu và số lượng kết nối được thiết lập đồng thời. ApacheBench cho phép người dùng đo lường thời gian phản hồi của mỗi yêu cầu và hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ và báo cáo chi tiết.

Các tính năng chính của ApacheBench bao gồm:

  • Gửi yêu cầu HTTP đến máy chủ web
  • Đo lường thời gian phản hồi của các yêu cầu
  • Điều chỉnh số lượng yêu cầu được gửi đồng thời
  • Thực hiện các kịch bản kiểm thử tải để đo lường hiệu suất của trang web
  • Hiển thị kết quả kiểm thử dưới dạng biểu đồ và báo cáo chi tiết

Với ApacheBench, người dùng có thể kiểm tra hiệu suất của trang web và đưa ra các cải tiến cần thiết để tăng cường khả năng chịu tải của hệ thống.