Android tips tricks for develop

Android Tip1: thêm nút back cho Toolbar trong Activity

Xin chào hôm nay mình xin chia sẽ 3 cách để thêm nút back cho toolbar trên android.

Cách 1:

Sử dụng đoạn code bên dưới, với icon tùy chọn trong Asset Image hoặc bạn có thể chèn thêm 1 hình nào đó làm icon cho nút back

toolbar.setNavigationIcon(R.drawable.abc_ic_ab_back_mtrl_am_alpha);

toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View v) {
   startActivity(new Intent(getApplicationContext(),MainActivity.class));
 }
});

Cách 2:

Sau khi thêm toolbar trong layout file thì thêm tính năng hỗ trợ Toolbar cho Activity

Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
setSupportActionBar(toolbar);

Hiển thị nút back bằng 2 dòng code sau

getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);

Thêm event click vào cho toolbar

toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View v) {
    startActivity(new Intent(getApplicationContext(),MainActivity.class));
  }
});

Cách 3

Bắt đầu thêm tính năng hỗ trợ toolbar cho Activity

Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
setSupportActionBar(toolbar);

Thêm sự kiện click khi bấm vào backicon

getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);
@Override
public boolean onSupportNavigateUp() {
  onBackPressed();
  return true;
}

Theo 3 cách trên thì cách 1,2 bạn chỉ chọn 1 Activity chính để khi click vào thì sẽ quay lại chính Activity đó, còn cách số 3 sẽ quay lại Activity trước đó 1 cấp

Kevin Dang

Hey there! My name is Kevin Dang, I am website, software, mobile app develop, web admin system. Expert living in Hồ Chí Minh (Việt Nam). I am very interested in digital marketing with: SEO, Facebook, Google Ads ... This blog is where I will share the experiences, techniques and knowledge I have learned.